E Eschelssons stipendiestiftelse

Kategori

Forskning / forskarutbildning (100%)

Nr

91400

Ändamål

Till kvinnlig juridikstuderande vid Uppsala, Lunds eller Stockholms universitet. Företräde och, om två stipendier inom fonden är lediga, rätt att erhålla båda tillkommer den som är sysselsatt med doktorsavhandling. Stipendium utdelas av juridiska fakulteten och får uppbäras i tre år med möjlighet till högst tre års prolongation.

Historik

Stiftelsen tillkom genom gåvobrev av Elsa Eschelssons arvingar Ida Hagströmer, Ellen von Hofsten, Anna Brändström och Edv. Brändström undertecknat i Stockholm den 19 mars 1911. Ursprungligt kapital 60.000 kronor. Elsa Eschelsson var den första kvinna som avlade juris kandidatexamen (1892) och också den första kvinna att disputera för juris doktorsgrad (1897) i Sverige. På grund av gällande lagstiftning förvägrades hon av konsistoriet att som kvinna inneha den ordinarie professur i civilrätt som den egna institutionen ville ge henne. 1909 genomfördes dock en grundlagsändring som gav kompetenta kvinnor rätt att utnämnas till professorer. Dessvärre beslöt man 1911 att just professuren i civilrätt skulle undantas och förbli uteslutande manlig, vilket utestängde Eschelsson från den posten för all framtid. Hon avled senare samma år.
Sök stipendier via Uppsala Universitet
Sök stipendie