Jordbruk för framtida generationer

Jordbruksförvaltningen startade sin verksamhet 31 augusti 1624, då Gustav II Adolf donerade nära 400 gårdar i Uppland och Västmanland till Uppsala universitet.

Modernt jordbruk är ett måste för god långsiktig förvaltning och vi är stolta över vad våra arrendatorer varje dag åstadkommer på den yta motsvarande mer än tjugofemtusen fotbollsplaner som vi idag förvaltar. Marken är fördelad på trettionio gårdar och över hundra sidoarrenden, och som Sveriges största jordbruksförvaltare har vi ett ansvar att uppmuntra och möjliggöra att gårdar och marker brukas på bästa sätt.

Vi har bara de senaste femton åren gjort investeringar på mellan 10 och 15 miljoner årligen i spannmålsanläggningar, stallar, maskinhallar, verkstäder, täckdikningar och liknande. Samtidigt bedrivs ett ständigt pågående arbete med miljöinvesteringar inom bland annat förnyelsebara energikällor som biobränslen. Men det stora arbetet görs tillsammans med våra arrendatorer, som det markkarteringsprojekt som genom analyser av jorden optimerar näringstillförsel och minskar onödiga utsläpp i mark och vatten.

Jordbruksnäringen utvecklas snabbt. Vi ser allt större gårdar och medelarealen på våra gårdar har mer än tredubblats från 1994 fram till i dag. Gårdarna har ofta brukats av samma familjer i generationer och det är en viktig målsättning för oss att varje arrendator även i framtiden ska ha en tillräckligt stor gård för att ge minst en heltidsförsörjning och omstruktureringsarbetet för detta är därför ständigt pågående.

Vi bedriver en modern jordbruksförvaltning där vi vill ge förutsättningar för våra gårdar att ligga i framkant i utvecklingen. Tillsammans med våra arrendatorer arbetar vi för att gårdarna ska utvecklas och bli långsiktigt bärkraftiga och ge en god lönsamhet för såväl brukare som ägare.

Jordbruksförvaltningen omfattar år 2023, cirka 15 000 hektar mark, varav cirka 13 300 hektar åkermark och cirka 1 000 hektar betesmark. Det gör oss till den största enskilda jordbruksförvaltningen i landet. Tyngdpunkten i vårt innehav finns i mellersta Uppland och södra delarna av Västmanland. Ytterligare innehav finns i Västergötland och Sörmland.

Aktuellt