Investeringar i en bättre värld

Uppsala Akademiförvaltnings värdepappersförvaltning ansvarar för ca 35% av den förvaltade förmögenheten, eller drygt 4 miljarder kronor. Investeringarna sker i svenska och utländska aktier, andra aktierelaterade finansiella instrument samt i obligationer och andra räntebärande värdepapper.

Att integrera hållbarhetsaspekter, såsom miljö, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning, i förvaltningen är en nödvändighet för en långsiktig investerare och bidrar till en god riskjusterad avkastning över tid. Övergripande är en hållbar utveckling nödvändig för att upprätthålla en god och balanserad ekonomisk utveckling på lång sikt. Förståelse för och analys av olika hållbarhetsaspekter kan också skapa avkastning genom identifiering av investeringsmöjligheter för finansportföljen, till exempel specifika sektorer eller bolag som kan förväntas ha positiv utveckling och gynnas av hållbarhetstrender. Den direkta placeringsverksamheten hanteras av Akademiinvest AB som ägs gemensamt av Uppsala Akademiförvaltning, Svenska Akademien och Kungliga Vitterhets- Historie- och Antikvitets Akademien.

Värdepappersförvaltningens krav avseende miljömässiga och sociala aspekter utgår från samma värdegrund som Uppsala universitet och den svenska staten och placeringarna följer ett placeringsreglemente som löpande följs upp och revideras.

Värdepappersförvaltningen ser positivt på att bolag som vi investerar i ansluter sig till OECD:s riktlinjer för multinationella bolag och FN:s Global Compact och förväntar sig att bolag aktivt tillämpar dess tio principer. Det betyder bland annat att bolagen ser till verksamhetens påverkan på miljön. Det handlar om att i sin verksamhet, över hela produktlivscykeln, vara medveten om och vidta relevanta åtgärder för att minska verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan.

Bolagen vi investerar i ska också respektera mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner. Det betyder bland annat att värdepappersförvaltningen inte accepterar förekomsten av diskriminering eller särbehandling, tvångsarbete, barnarbete eller förbud mot föreningsfrihet. Konsortiet förväntar sig också att arbetsförhållandena såväl på de egna produktionsenheterna som hos företagets underleverantörer är säkra. Bolagen förväntas också motarbeta alla former av korruption.

Värdepappersförvaltningens bedömning av bolagen ska grunda sig på officiella granskningar.

Om det visar sig att något bolag inte uppfyller ovan angivna krav ska värdepappersförvaltningen utesluta bolaget ur sina placeringar. Ett sådant beslut innebär att värdepappersförvaltningens innehav av samtliga värdepapper emitterade av bolaget - oavsett om de förvaltas internt eller externt - ska avvecklas när det är praktiskt och ekonomiskt lämpligt.

Aktuellt