Långsiktig hållbar förvaltning av både nya och kulturhistoriska fastigheter

Våra fastigheter finns i Uppsala på centrala och attraktiva lägen och består av 70% kommersiella verksamheter och 30% av bostäder. Vi förvaltar en stor variation av fastigheter, varav flera är välkända historiska byggnader i Uppsala, såsom Upplandsmuseet, Kaniken, Skandalhuset och Celsiushuset.

Störst klimatpåverkan har energianvändningen i våra fastigheter och som en stor aktör i Uppsala har vi ett stort ansvar att tänka långsiktigt när vi utvecklar och förvaltar våra fastigheter. I arbetet med att minska negativ miljöpåverkan försöker vi hela tiden minska användningen av jordens ändliga resurser. Långsiktiga hållbara lösningar ska eftersträvas, både i befintliga fastigheter och vid nybyggnation. Målsättningen är att vi ska kunna möta våra hyresgästers krav under många år framåt.

Driftsoptimering och investeringar i energibesparande teknik

Uppsala Akademiförvaltning lägger stor vikt vid strukturerad skötsel och förebyggande underhåll av befintliga fastigheter. Sedan 2013 har vi systematiskt arbetat efter ett energiledningssystem som beskriver hur vårt arbete med energibesparande åtgärder bedrivs. En del i arbetet handlar om att investera i energibesparande teknik som exempelvis moderna övervakningssystem och solcellsanläggningar. Vi förvaltar våra fastigheter med ett långsiktigt perspektiv, vilket gör att den här typen av investeringar blir extra intressanta.

För att säkerställa optimala temperaturer och ventilationstider i våra fastigheter, arbetar vi med driftsoptimering samt gör investeringar i energibesparande och miljövänlig teknik. Några exempel på investeringar är modernisering av ventilation och kylanläggningar med miljövänligare köldmedier, nya styr- och övervakningssystem samt energisnål belysning. En del i arbetet handlar om att sätta upp mätbara mål för energibesparing via flerårsplaner.

Sommaren 2016 installerades en solcellsanläggning till fastigheten som populärt går under namnet Centralbadet. Den el som produceras är kopplad till husets fastighetsel-abonnemang som försörjer bl. a hissar, pumpar, fläktmotorer mm med el. Sedan starten har anläggningen producerat ca 125 MWh, vilket exempelvis motsvarar 19 varv runt jorden med en Tesla av modell 3.

Trivsamma och hälsosamma miljöer

Uppsala Akademiförvaltning har som målsättning att erbjuda trygga, trivsamma och hälsosamma miljöer för människor i och kring våra fastigheter som vi förvaltar. Vartannat år genomför vi därför en nöjdkundundersökning som bl.a. mäter trygghet och trivsel hos våra hyresgäster. Och vi vet därmed att våra hyresgäster är miljömedvetna och att en bra avfallshantering och källsortering är viktig, liksom trygghet och trivsel.

Miljöinventering av fastigheter

Första gången våra fastigheter inventerades med inriktning på miljö var redan 2002 och med början 2015 har ett stort antal av dessa och andra befintliga fastigheter miljöinventerats på nytt i enlighet med Miljörosen. Miljörosinventeringen ger ett underlag för bedömning av byggnadens miljöstatus och miljöbedömningen omfattar 60 miljöaspekter inom områdena; innemiljö, utemiljö, energi samt naturresurser. Detta system finns inte längre kvar på marknaden varför vi har för avsikt att välja ett annat liknande system som kan hjälpa oss med detta arbete framåt.

För att ytterligare minska vår miljöpåverkan köper vi sedan 2015 enbart EPD-certifierad fossilfri el från vindkraft till våra fastigheter. Från och med 2021 ska dessutom klimatkompensering säkerställas genom att all elanvändning till våra fastigheter dessutom ska vara klimatneutral ur ett livscykelperspektiv *. Detta säkerställs genom EPD Plus certifiering.

* Med fastighetsel menar vi el som finns i trappgångar, utomhusbelysning och i allmänna utrymmen. Den enskilde hyresgästens el regleras av hyresgästens egna val.

Läs vår hållbarhetsstrategi här.

Aktuellt