Investeringar i en bättre värld

Våra värdepappersplaceringar motsvarar cirka 35% av den förvaltade förmögenheten, eller drygt 5,3 miljarder kronor. Investeringarna sker i svenska och utländska aktier, aktierelaterade finansiella instrument samt i obligationer och andra räntebärande värdepapper.

Vi har ett stort ansvar gentemot våra donatorer när det kommer till hur tillgångarna placeras, inte bara för att få en god avkastning. Alla placeringar följer därför de miljömässiga och sociala riktlinjer som tagits fram utifrån den värdegrund som Uppsala Akademiförvaltning delar med Uppsala universitet och den svenska staten. Vi vill att de bolag som vi investerar i är anslutna till OECD:s riktlinjer för multinationella bolag och FN:s Global Compact och förväntar oss att bolagen aktivt tillämpar dess tio principer. Det innebär att bolagen ska ha en medvetenhet om verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan samt vidta åtgärder för att minska verksamhetens avtryck.

Bolagen ska även motarbeta alla former av korruption samt respektera mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner. Värdepappersförvaltningen accepterar inte diskriminering eller särbehandling, tvångsarbete, barnarbete eller förbud mot föreningsfrihet. Vi förväntar oss även säkra arbetsförhållandena såväl i bolagens egna organisation som hos dess underleverantörer.

Den direkta placeringsverksamheten hanteras av Akademiinvest AB som ägs gemensamt av Uppsala Akademiförvaltning, Svenska Akademien och Kungliga Historie- Vitterhets- och Antikvitetsakademien.

Aktuellt