Hållbarhet

Uppsala Akademiförvaltning vill bidra till hållbar utveckling och deltar i omställningen till ett miljövänligare och fossilfriare jordbruk, skogsbruk och fastighetsförvaltning genom ett hållbarhetsarbete, som genomsyrar alla delar av verksamheten.

Hållbar förvaltning under snart 400 år

Vår finansförvaltning har sedan 2016 endast fossilfria investeringar. Sedan ett antal år verkar vi utifrån FN:s Global Compact, världens största företagsinitiativ för hållbar utveckling, och åtar oss därmed att följa tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt bekämpning av korruption.

Genom att ständigt utveckla och förvalta våra fastigheter, jordbruk, värdepapper och skogsmark på ett ansvarsfullt sätt främjar vi ett hållbart samhälle. Vi står för långsiktig förvaltning och strävar efter en stabil avkastning över generationer.

Hållbart företagande ger hållbara affärer

Hållbart företagande innebär för Uppsala Akademiförvaltning att hållbar utveckling är en naturlig del i verksamheten och en förutsättning för att kunna uppnå förvaltningens mål. Hållbarhetsarbetet präglar såväl vårt sätt att arbeta strategiskt över alla våra förvaltnings-avdelningar, (jordbruk, skogsbruk, stadsfastigheter samt värdepappersförvaltningen), såväl som hur vi samarbetar med våra intressenter. (T.ex. arrendatorer, hyresgäster, entreprenörer, leverantörer och allmänhet). Förutom att det är vårt ansvar att värna om vår planet och framtida generationer leder arbetet till ett bättre resultat, ökad attraktion hos intressenter och god kontroll av förvaltningen. Detta skapar i sin tur nöjdare kunder, engagerade medarbetare och ökad lönsamhet.


HÅLLBARHETSVISION

Genom långsiktig och hållbar förvaltning säkerställer vi att våra donatorers vilja fortlever utan att göra avkall på planetens och framtida generationers behov, både ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Vi arbetar efter våra värderingar som innebär att vi är noggranna, långsiktiga och relationsbyggande.

Vår hållbarhetsstrategi

För Uppsala Akademiförvaltning är långsiktighet och hållbar förvaltning grunden till hela vårt uppdrag och vår existens. Vi har ett uppdrag gentemot de donatorer som över fem sekel donerat kapital, skog, gårdar, stadsfastigheter och mark till förmån för Uppsala universitets fortlevnad och framtid. Vårt uppdrag är att generera avkastning till våra stiftelser så att de kan uppfylla sina ändamål. Uppsala Akademiförvaltning har inget privat vinstintresse utan all avkastning som genereras går till stipendier, forskningsstödjande åtgärder av olika slag samt till universitetets egen verksamhet. Ett sådant värdeskapande över tid förutsätter en långsiktigt hållbar strategi, där ansvarstagande för människor och miljö är självklara delar. I vår hållbarhetsstrategi har vi sammanfattat hur vi arbetar långsiktigt genomgående i förvaltningens alla delar.

Läs gärna igenom vår Hållbarhetsstrategi.

Aktuellt