Senaste nytt: Vad sker just nu?

DECEMBER 

Vi arbetar vidare med försöksplanering av två nya forskningsprojekt kring hyggesfritt. Det ena är kopplat till delen biologisk mångfald och det andra till skogsproduktion och klimat. Uppsala Akademiförvaltning kommer att vara markvärd och de som leder projekten är forskare vid SLU och Uppsala universitet. Vi går nu in i en intensiv fas i arbetet med att inventera skogsinnehavet med syfte att finna lämpliga skogsbestånd för hyggesfria metoder, främst kopplat till biodiversitet och sociala aspekter

NOVEMBER 

UAF förstärker bemanningen med inriktningen på hyggesfritt.  Inventering av lämpliga bestånd som med framgång kan skötas hyggesfritt inventeras. Hyggesfria avverkningar planeras och genomförs. SLU påbörjar förbereder fältmätningar.

OKTOBER

Projektet ”Adaptivt skogsbruk hyggesfritt” påbörjar nu sin slutfas. Intressentgrupper har planerat åtgärder i fält och UAF genomför avverkning med hyggesfria metoder. Samarbetet med Skogsstyrelsen och anläggning av demonstrationsytor fortsätter. 

Anders Söderström föreläser på den skogliga planeringskonferensen RIU hos SLU i Skinnskatteberg om ”Omställning till hyggesfritt skogsbruk”. Skogstekniska klustret fortsätter litteraturstudier på uppdrag åt UAF nu kopplat till hyggesfritt och sociala värden.

SEPTEMBER

Ett flertal olika hyggesfria föryngringsavverkningar genomförs inom projektet. Metodutveckling och insamling av produktionsdata från hyggesfria avverkningar i Edshammar och Länsmansbol genomförs. En litteraturstudie sammanställs och presenteras av Skogstekniska klustret.

AUGUSTI

UAF påbörjar arbetet med en sk ”Effektutvärderingsstrategi” kopplat till biologisk mångfald påbörjas. Möten med forskare genomförs. Planering och inventering av bestånd som kan skötas med hyggesfria metoder. Definiering av bestånd som kan ge störst miljönytta att sköta med hyggesfria metoder. Paraplyarter definieras.

JULI 

UAF sluter en övenskommelse med Skogsstyrelsen om att tillsammans upprätta hyggesfria demonstrationsytor på UAF:s marker. Målsättningen är att ytorna kan används för myndighetens utbildning men även i den fortsatta forskningen kring hyggesfritt skogsbruk. UAF genomför olika fältbesök med personal från Institutionen för Ekologi och genetik inom projektet ”Adaptivt skogsbruk Hyggesfritt”.

JUNI

Workshop och fortsatta utbildningar. Utveckling och test av tekniska stöd för att underlätta arbetet med att utföra avverkning av hyggesfria metoder. Ett samarbete med NFA (Nordic forestry automation) har inletts Presentation av Skogstekniska klustrets litteraturstudier kopplat till avverkning, prestation och avverkningskostnader. Avverkningar utförts med hyggesfria metoder. De första försöksytorna tar sin form. 

MAJ

Utbildning av skogsmaskinförare påbörjas. Praktiska tester av maskinella förarstöd.
En workshop tillsammans med SLU, UAF, forskare och skogsmaskinentreprenörer har genomförts. Fätbesök tillsammans med UAF och skogsskötselforskare från SLU den 25 maj. UAF träffar Upplandsstiftelsen inom projektet ”Adaptivt skogsbruk Hyggesfritt”.

Upplandstiftelsen meddelar sin medverkan i projektet. Svenska FSC-kommittén besöker UAF för att få en redogörelse hur UAF arbetar med hyggesfritt. UAF deltar på seminarium tillsammans med Skogforsk, SLU/Future forest och Skogforsk inom ämnet hyggesfritt.

APRIL

UAF fortsätter att definiera skogar som kan skötas genom hyggesfritt skogsbruk inom hela skogsinnehavet. Ett samarbete med skogstekniska klustret inleds. Litteraturstudier inom skogsskötsel sammanfattas och presenteras.

Workshop med experter, entreprenörer och personal från UAF genomfördes. Entreprenörer och skogsmaskinförare sammankallas till särskild utbildning. Akademiförvaltningen medverkar i projektet ”Adaptivt skogsbruk Hyggesfritt”. Akademiförvaltningen bjuder in intressentgrupper som kan tänkas vilja vara med och genomföra hyggesfria avverkningsmetoder inom projektet.

MARS

Arbetet påbörjas med att inventera och definiera skogar som kan skötas med hyggesfria metoder inleds. Samarbetsprojekt med SLU och andra stora skogsägare i Sverige startas.

FEBRUARI - PROJEKTET INLEDS

Beslut fattas 20 februari av Stiftelseförvaltningen vid Uppsala universitet. UAF knyter samarbete med Uppsala universitet och Upplandsstiftelsen inom projektet Adaptivt skogsbruk hyggesfritt som leds av forskningsstiftelsen Skogforsk.

Aktuellt