Hållbart och ansvarsfullt skogsbruk

Många intressen ska samsas i skogen - skogsbruk, jakt och friluftsliv. Samtidigt är skogen en livsmiljö för djur och växter. Uppsala Akademiförvaltning bedriver ett hållbart skogsbruk som balanserar dessa intressen, idag och för framtiden.

Vi eftersträvar att alla arter som lever i skogen ska kunna leva kvar. Sedan många år arbetar vi därför aktivt med naturvård som bidrar positivt till den biologiska mångfalden. Biologisk mångfald utgörs av ett komplext samspel mellan många arter i olika naturmiljöer. För att bevara det måste olika typer av skogsmiljöer främjas. Vår strävan är att alltid arbeta ansvarsfullt genom att vara resurseffektiva och affärsmässiga.

Av Uppsala Akademiförvaltnings cirka 53 500 hektar skogbeklädda marker brukar vi cirka 82% för virkesproduktion. Inget skogsbruk bedrivs i skogar där träden växer väldigt långsamt på grund av brist på näring eller vatten - så kallade skogliga impediment. En del av den produktiva skogsmarken är undantagen från skogsbruk och används enbart för naturvårdsändamål. Dessa skogar kallas för naturvårdsavsättningar. I den skog som brukas tar vi hänsyn till natur- och kulturvärden. Denna hänsyn omfattar i genomsnitt 10% av arealen vid varje planerad skogsbruksåtgärd. Tillsammans bildar miljöhänsynen i den brukade skogen, de avsatta områdena och impedimenten ett band av livsmiljöer för olika arter över hela skogslandskapet.

En skogligt långsiktig planering är grunden för ett hållbart skogsbruk. Vår strävan är att alltid ta hänsyn till natur-, kultur och sociala värden i skogen. Våra avverkningsnivåer är långsiktigt hållbara till såväl utförande som i omfattning. För att säkerställa detta arbetar vi kontinuerligt med insamling av uppgifter om vårt skogstillstånd. Dessa ligger till grund för våra avverkningsberäkningar. I beräkningarna tas hänsyn till vårt skogstillstånd idag, framtida tillväxt, tillämpad skogsskötsel, samt de ekonomiska, sociala och ekologiska förutsättningar som verksamheten har. Genom att sköta skogen genom effektiv skogsskötsel och hållbara avverkningsnivåer tar skogen aldrig slut.

Variation i produktionsskogen och skogslandskapet skapas bland annat genom en god ståndortsanpassning och generell naturvårdshänsyn utifrån dagens målbilder i skogsbruket. Att förstärka och skapa naturvärden är en pågående process. Det görs effektivt genom avsättningar, särskild naturvårdshänsyn eller hyggesfritt skogsbruk. De senaste 20 åren har 37 naturreservat bildats på stiftelsernas marker.

Akademiförvaltningen bidrar aktivt till skogsbrukets utveckling genom ett aktivt arbete i samverkansorgan och markvärdskap för forskning. På stiftelsernas marker finns i dag ett antal försöksytor och forskningsprojekt.

Skogen motverkar klimatförändringarna

Växande skog fångar upp koldioxid ur luften och lagrar den som kol i träd och mark. Den växande skogen bidrar därmed till stor klimatnytta och bidrar på flera sätt till att motverka klimatförändringarna. Med produkter som har skogsråvara som bas kommer de positiva klimateffekterna att förstärkas i framtiden. Med ökad skoglig tillväxt ökar kolbindningen och genom en ökad användning av träprodukter så sker en substitutionseffekt då vi ersätter t.ex. plast, stål och fossila bränslen med förnyelsebara trävaror och biobränslen.

Inbindningen av koldioxid i Uppsala Akademiförvaltnings skogar ska öka genom utvecklade skogsskötselmetoder och skogsträdsförädling. Avgörande är hur mycket vi kan öka tillväxten, och därmed tillgången på vår skogsråvara.

Sammanfattningsvis lagrar Uppsala Akademiförvaltning 33 miljoner ton kol i levande skog, död ved och i skogsmark och lagret ökar med motsvarande cirka 52 000 ton per år.

Vi arbetar målmedvetet för att minska de negativa effekterna av vår skogliga verksamhet. Genom digitalteknik och utbildning minimerar vi skadorna på mark och vatten som kan uppstå vid en avverkning. Vi vidtar olika praktiska åtgärder för att begränsa mineraliseringen från skogsmarken till våra vattendrag. Vårt skogsbruk är fritt från bekämpningsmedel.

Läs vår hållbarhetsstrategi här.

Aktuellt