Aktuellt om projektet

Välkommen att del av stadsbyggnadsidéerna för Norra Sunnersta!

Visionen är "Här samsas naturen och bebyggelsen med invånarnas bästa i fokus" och med efterföljande styrande begrepp Respekt, Gemenskap och Samverkan. Dessa kan du läsa mer om med start sida 36 och 37 i Visionsmanualen.

Utifrån vad som framkommit under vårens visionsarbete arbetades det fram ett första utkast på strukturplan som redovisades på Medborgarforum 4, i början av oktober -23.


Under hösten -23 och våren -24 har sedan den strukturplanen modifierats utifrån gjorda utredningar och undersökningar samt en del nya planeringsförutsättningar.

En ny planeringsförutsättning är t.ex. att antalet förskolor minskat från 3 st till 2 st och att det inte blir någon grundskola. Vidare är det troligt att det blir en stor kommunal dagvattendamm söder om Bäcklösadiket utanför planområdet och en mindre dagvattendamm inom planområdet.

I övrigt behålla tidigare struktur med en i huvudsak lägre bebyggelse öster om Dag Hammarskjölds väg och en lite högre bebyggelse på västra sidan, men med ett högsta våningsantal på 3 våningar och en indragen våning. Stor vikt läggs fortfarande på mycket grönska och träd längs gator och promenadstråk som uppmuntrar till sociala kontakter.

Det som sker nu är att göra de sista justeringarna samtidigt som den formella plankartan och planbeskrivningen börjar tas fram med ambitionen att ett politiskt beslut om samråd tas under hösten.

Se vidare nedanstående utkast till strukturplan och tidplan.

Aktuellt