Aktuellt om projektet

Välkommen att del av stadsbyggnadsidéerna för Norra Sunnersta!

Visionen är "Här samsas naturen och bebyggelsen med invånarnas bästa i fokus" och med efterföljande styrande begrepp Respekt, Gemenskap och Samverkan. Dessa kan du läsa mer om med start sida 36 och 37 i Visionsmanualen.

Utifrån vad som framkommit under vårens visionsarbete arbetades det fram ett första utkast på strukturplan som redovisades på Medborgarforum 4, i början av oktober -23.

Under hösten -23 har sedan mer kunskap om området inhämtats genom utredningar av t.ex.:
Arkeologi
Natur
Fåglar
Dagvattenhantering
Riskinventering grundvatten
Verkligt behov av skola /förskola
Trafikutredning

Utifrån visionen och med stöd av det arbete som gjorts under hösten kommer det under våren göras justeringar av den strukturplan som redovisas vid Medborgarforum 4. Den bearbetade strukturplanen kommer sedan vara ett underlag för kommunens formella detaljplanarbete. I samband med att förslaget ställs ut på samråd kommer medborgarna att bjudas in på en informationsträff arrangerad av UAF.
Den tidplan som vi arbetar efter nu redovisas överskådligt enligt nedan:Nedan visas en första strukturskiss. (Klicka på bilden för förstoring.)

Aktuellt