Bakgrund

Uppsala kommun har i sin fördjupade översiktsplan för Södra staden identifierat Norra Sunnersta som ett stadsutvecklingsområde. Den 14 november 2022 beslutade Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun att ”inleda planläggning och ge positivt planbesked till Norra Sunnersta”.

I det positiva planbeskedet som kommunen beslutat framgår:

”Fastighetsägaren, Uppsala Akademiförvaltning, önskar i en planläggning få prövat ny bebyggelse i stadsdelen Ultuna. Förslaget omfattar cirka 800 bostäder, varav övervägande ska vara markbostäder. Inom planområdet ska det tillkomma minst tre förskolor samt en grundskola. Inom området ska även mindre serviceverksamheter prövas.”

Innan idéer om hur man planerar området tas fram kommer en samverkansprocess att initieras där du som medborgare, som verksam i kommun, som markägare eller som intressent har möjlighet att på olika sätt påverka hur visionen för området och dess önskade kvaliteter ska se ut. Läs mer under ”var med och påverka”.  

Kartbilden som visar hela områdets storlek

Planområdet på Akademiförvaltningens mark omfattar ca 26 ha varav ca 10 ha åkermark och ca 4ha där det för närvarande växer salix och poppel.

Aktuellt