Skogsbruk

Stiftelsernas totala skogsinnehav uppgår idag till cirka 53 500 hektar skogsmark varav cirka 48 300 hektar är produktiv mark. Uppsala Akademiförvaltning bedriver ett långsiktigt och miljöriktigt skogsbruk med uthållig lönsamhet.

Skogsbruket på stiftelsernas marker skall ske på ett sätt så att naturligt förekommande växter och djur ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser. Vi arbetar för att negativ påverkan på våra vattenmiljöer begränsas. Våra historiskt värdefulla kulturmiljöer ska bevaras och förhindras från att skadas. Miljöarbetet präglas av en helhetssyn och med en strävan att uppnå ständiga förbättringar. Vårt operativa mål är att genom aktiv skogsskötsel med rätt trädslag ge bästa förutsättningar till god direktavkastning och en långsiktig värdeökning av skogsinnehavet. Uppsala Akademiförvaltning verkar för en ökad skogsproduktion. Där binder vi mer koldioxid från atmosfären samtidigt som våra virkesprodukter bidrar till den fossila utfasningen. Vår målsättning är även att öka andelen lövträd i våra skogar.

Årligen avverkas 220 000 m3 fub. Fördelningen är att 80% av den uttagna virkesvolymen kommer från föryngringsavverkningar och resterande från gallring och övriga avverkningar.

Uppsala Akademiförvaltning har även avkastning från ett femtontal häradsallmänningar (länk in) i vilka vi äger mantal. Uppsala Akademiförvaltnings areal i dessa häradsallmänningar är sammantaget cirka 5 500 hektar produktiv skogsmark.

Hållbart skogsbruk

Våra avverkningsnivåer är långsiktigt hållbara till såväl utförande som i omfattning. För att säkerställa detta arbetar vi kontinuerligt med insamling av uppgifter om vårt skogstillstånd. Dessa ligger till grund för våra avverkningsberäkningar. I beräkningarna tas hänsyn till vårt skogstillstånd idag, framtida tillväxt, tillämpad skogsskötsel, samt de ekonomiska, sociala och ekologiska förutsättningar som verksamheten har. Genom att sköta skogen genom effektiv skogsskötsel och hållbara avverkningsnivåer tar skogen aldrig slut.

Variation i produktionsskogen och skogslandskapet skapas bland annat genom en god ståndortsanpassning och generell naturvårdshänsyn utifrån dagens målbilder i skogsbruket. De senaste åren har ca 1000 hektar skogsmark formellt skyddats genom olika former av naturreservat.

Vägval effektiv skogsskötsel

Mager mark (T12-T18)

Medelgod mark (T19-24)

Bördig mark (T25-G36)

Trädslag vid skogsodling

Tall

Tall/Gran

Gran/(Tall)

Plantering utförs senast år 2

1800 barr/ha

2000 barr/ha

2200 barr/ha

Täthet vid 1 m höjd

1600 barr/ha

1800 barr/ha

2000 barr/ha

Antal röjningar

0-1

1-2

2

Täthet vid 5 m höjd, efter röjning

1700 st/ha

2000 st/ha

2200 st/ha

Antal gallringar

0-2

1-2

1-2

Första gallring vid medelhöjd

12 m

12 m

12 m

Täthet efter första gallring

900 st/ha

1 100 st/ha

1 300 st/ha

Sista gallring vid medelhöjd

16 m

18 m

18 m

Resultat av effektiv skogsskötsel

 

 

 

Täthet vid föryngringsavverkning

600-800 st/ha

600-800 st/ha

600-800 st/ha

Medelstam vid föryngringsavverkning

0,2- m3fub

0,4- m3fub

0,6- m3fub

Föryngringsavverkning vid

85-105 år

70-90 år

45-75 år

Aktuellt