Frågor och svar

  • Vad avses med området Norra Sunnersta? 

Området är beläget i anslutning till norra Sunnersta både väster och öster om Dag Hammarskjölds väg. Inom området är studentområdet ”Lilla Sunnersta” med 220 st studentlägenheter” beläget och dessutom finns det en lager/kontorsbyggnad samt en villabyggnad. Åkermarken arrenderas av SLU på korttidskontrakt.

  • Varför en samskapande process nu och vad skiljer den från den lagstadgade planprocessen?

Den traditionella lagstadgade detaljplanprocessen ger medborgarna möjlighet att tycka till om ett projekt först under samrådet. Då har projektets inriktning och idé redan utvecklats under en längre tid. Den Visionsstyrda processen som Uppsala Akademiförvaltning genomför, vänder på ordningen och bjuder in medborgarna till en samskapande process i ett mycket tidigare skede, då inget är ritat eller några visioner är formulerade. Arbetssättet ger alltså möjligheter att tidigare, på ett konstruktivt sätt, bjuda in till ett samskapande mellan medborgare, markägare och kommun.
Den samskapande processen mynnar ut i en förankrad vision som sedan blir styrande för det fortsatta arbetet med detaljplanen.

  • Vad kan påverkas i det här skedet?

Det finns möjlighet att framföra tankar och idéer om den framtida utvecklingen genom att maila till bW5xcWBydG1tZHFyc2A/dGBlLXJk Önskemålen prövas sedan i den fortsatta processen och i framtagande av detaljplanen.

  • Vart kan jag ta del av mer material om processen?

Just där du är nu, via hemsidan www.uaf.se

  • Vem beslutar till slut om vad som byggs?

Kommande detaljplan som beslutas av kommunen reglerar vad som är tillåtet att byggas, det följs sedan upp genom bygglovsprövning som framtida exploatör ansöker om.

  • Var vänder jag mig för frågor till Uppsala kommun?

Om du har frågor gällande detaljplanen, skicka din frågor till: cmFlLW9rYG1gY2xobWhyc3Fgc25xP3Rvb3Jga2AtcmQ=
Allmänt om detaljplaneprocessen finns på Uppsala kommuns hemsida
 https://www.uppsala.se/bygga-och-bo/samhallsbyggnad-och-planering/

Aktuellt