Information om projekt: Hyggesfritt skogsbruk

I februari 2023 beslutades om en ny målsättning för stiftelser knutna till Uppsala universitet. Beslutet innebär att 20% av föryngringsavverkningen utförs med hyggesfria metoder. Det finns idag ingen annan skogsägare i Sverige som gör samma omfattande omställning till hyggesfritt skogsbruk.

Beslutet innebär följande;

• 20% av ytan som årligen föryngringsavverkas ska avverkas med hyggesfria metoder.

• På fem års sikt ska motsvarande cirka 20 procent av det kvarvarande produktiva skogsinnehavet ställas om till hyggesfri skogsskötsel där förvaltningen anser det lämpligt.

• Omställningen skall fördelas jämnt inom alla åldersklasser.

• Efter fem år utvärdera konsekvenserna av omställningen till hyggesfritt skogsbruk. Utvärderingen ska beakta såväl ekonomisk avkastning som klimatnytta, biologisk mångfald och sociala värden.

SYFTE OCH AMBITION

Ett övergripande mål för Uppsala Akademiförvaltning är ett långsiktigt hållbart och lönsamt skogsbruk inom den förvaltade arealen om 53 500 hektar. Ett långsiktigt hållbart och lönsamt skogsbruk ser till att skogens produktionsförmåga upprätthålls eller förbättras under sin omloppstid på ca 70–120 år. För att vara långsiktigt måste skogsbruket även vara ekologiskt och miljömässigt rätt.

Det saknas idag kunskap om effekterna av en omställning till hyggesfritt skogsbruk. Uppsala Akademiförvaltning anser att plötsliga omställningar av skogsbruket måste göras med försiktighet. Uppsala Akademiförvaltning är positivt inställd till att genomföra en omställning av skogsbruket tillsammans med experter och forskare, för att medverka till att kunskapsluckor kan täppas till inom ett område där det saknas empirisk forskning. Åtgärderna som görs skall dokumenteras och analyseras. Arbetet ska därefter presenteras i en årlig sammanfattning till Stiftelseförvaltningen. Det finns idag ingen annan skogsägare i Sverige som gör samma omfattande omställning till hyggesfritt skogsbruk.

Flera aktörer är inbjudna att medverka och samarbeta. Tex Uppsala universitet, SLU, SkogForsk, Upplandsstiftelsen, Skogsstyrelsen och Skogstekniska klustret, för att nämna några.

MEDVERKANDE AKTÖRER I PROJEKTET I DAG

SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, bedriver forskning, utbildning och miljöanalys i samverkan med omgivande samhälle.

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsbruket. De utvecklar och kommunicerar kunskap, tjänster och produkter som ökar hållbarheten i brukandet av skogen till nytta för samhället.

Skogtekniska Klustret är ett medlemsföretag som finns över hela landet. De utvecklar teknik för morgondagens skogsbruk. De arbetar med kunskapsöverföring för medlemsföretagen och samverkar med världsledande forskare och företag.

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog, vars uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Skogsstyrelsen avser att tillsammans med UAF skapa demonstrationsytor där avverkning med hyggesfria metoder genomförts.

Aktuellt