; ;
Kungsängsgatan 10-12 Bredgränd 5.jpg

Om stadsfastigheter

Akademiförvaltningens fastighetsavdelning är en av de fyra större kommersiella fastighetsförvaltarna i Uppsala. Fastighetsinnehavet är koncentrerat till Uppsala och där framför allt till centrala och attraktiva lägen. Beståndet utgörs 2020-12-31 av totalt ca 200.000 kvm varav huvuddelen, ca 70% eller 134.000 kvm utgörs av kommersiella lokaler, resterande 66.000 kvm bostäder. Marknadsvärdet vid utgången av 2020 bedöms till drygt 4,7 Mdr. I fastighetsbeståndet finns en stor variation av byggnadstyper, varav flera är moderniserade historiska byggnader.

Avdelningen har ett starkt fokus på att äga fastigheter som motsvarar marknadens krav och innehavets storlek och variation gör det lätt att hitta en lokal som passar de flesta hyresgäster. Bostadsbeståndet finns i attraktiva lägen och har genomgående god standard.

Avdelningen har byggt upp en gedigen egen kompetens inom fastighetsekonomi och teknik, vilket betyder stora möjligheter till utveckling av fastigheterna. Ytterligare en styrka är den starka finansiella ställningen som bland annat innebär att Akademiförvaltningen kan genomföra nödvändiga investeringar i form av om- eller tillbyggnader i lokaler och fastigheter.

Som en del i vårt miljöarbete har ett flertal fastigheter inventerats genom ”Miljörosen”, vilken är en metod för systematisk styrning av förvaltningens miljöarbete. Vidare arbetar vi med ett energiledningssystem och använder oss enbart av el producerad från vindkraft.

Sammantaget har detta gjort att Akademiförvaltningen idag har en stark ställning som en långsiktig, stabil och attraktiv hyresvärd på Uppsalamarknaden. Det har i sin tur gjort att vakansgraden kunnat hållas låg, även i lågkonjunktur.