; ;
Ungskog

Skogstillstånd

Totalt förvaltas cirka 54.000 hektar skogsmark, varav 45.000 hektar är produktiv skogsmark. Produktionsarealen med inriktning på naturvård är 2 400 hektar.

Inom förvaltningen läggs stor vikt vid att skapa rationaliseringsvinster genom nyförvärv och markbyten. 

Medelvolymen är 168 m3 sk/hektar. Medelboniteten är 6,5 m3 sk/hektar och år och den löpande tillväxten har varit 5,1 m3 sk/hektar under den senaste 5-årsperiden. Trädslagsfördelningen består av 50% tall, 40% gran och 10% löv.

 

Huggningsklass: Beståndets utvecklingsgrad, anger den närmast följande åtgärden. 
Kalmark: Efter avverkning oplanterad skogsmark. fröträd. 
Plantskog: Mark som nyligen blivit planterad, frösådd eller föryngrad med hjälp av fröträd.
Ungskog: Område med träd mellan 1,3 m och 12 m.
Gallringsskog: Skog som skall glesas ur 1-3 gånger innan slutavverkning.
Slutavverkningsskog: Skogen som enligt SVL (skogsvårdslagen) får föryngringsavverkas.