; ;
hero_skog_2.jpg

Om Skogsförvaltningen

Skogsförvaltningens mål

Uppsala Akademiförvaltning bedriver ett långsiktigt och miljöriktigt skogsbruk med uthållig lönsamhet. Vi arbetar kontinuerligt med att öka värdetillväxten i skogarna samt hålla en hög kostnadseffektivitet inom hela verksamheten. Vi värnar skogens naturgivna produktionsförmåga. Vårt operativa mål är att genom aktiv skogsskötsel med rätt trädslag ge bästa förutsättningar till god direktavkastning och en långsiktig värdeökning av skogsinnehavet. Uppsala Akademiförvaltning verkar för ett skogsbruk som binder kol och att dess virkesprodukter bidrar till den fossila utfasningen och en positiv klimatpåverkan.

 

Totalt förvaltas cirka 53 980 hektar skogsmark varav 47 424 hektar är produktiv. Av detta består ca 5 954 hektar av impediment, som undantas från skogsbruk.

Skogsmarken finns huvudsakligen i Uppsala - och Västmanlands län, med en tyngdpunkt till Uppsala och Heby kommuner. Uppsala Akademiförvaltning äger även skogsmark i Jämtland, Dalarna, Stockholm, Södermanland, och Västergötland. Årligen avverkas 230 000–250 000 m³sk skog. Fördelningen är att 75% av den uttagna virkesvolymen kommer från föryngringsavverkningar och resterande från gallring och övriga avverkningar. I skogsförvaltningen ingår grus- och bergtäkter och arrenden från anläggningar och jakt. Uppsala Akademiförvaltning har även avkastning från ett femtontal häradsallmänningar i vilka vi äger mantal. Akademiförvaltningens areal i dessa häradsallmänningar är sammantaget ca 5 300 hektar produktiv skogsmark.

Skogsbruket på stiftelsernas marker skall ske på ett sätt att naturligt förekommande växter och djur ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser. Vi arbetar för att negativ påverkan på våra vattenmiljöer begränsas. Våra historiskt värdefulla kulturmiljöer ska bevaras och förhindras från att skadas. Miljöarbetet präglas av en helhetssyn och med en strävan att uppnå ständiga förbättringar. Hela skogsinnehavet är miljöcertifierat enligt både FSC® (FSC-C020565) (Forest Stewardship Council) se länk https://se.fsc.org/se-se och PEFC® (Promoting Sustainable Forest Management), se länk www.pefc.se.

Det beräknade marknadsvärdet av skogsförvaltningens tillgångar 2020 var 2628 MSEK.

Karta över markinnehavet 2020.

Sammanställning skogstillstånd

Av den produktiva skogsmarksarealen om 48 382 hektar har Akademiförvaltningen avsatt 3 385 hektar helt eller delvis till naturvårdsändamål. Dessa skogsbestånd lämnas i ofta orörda från skogsbruk. I vissa bestånd med höga naturvärden kan skogliga åtgärder sättas in för att gynna skyddsvärda arter.

Medelvolymen är 160 m3 sk/hektar. Medelboniteten är 7,3 m3 sk/hektar och år och den löpande tillväxten har varit 6 m3 sk/hektar under den senaste 5-årsperiden. Trädslagsfördelningen består av 46% tall, 38 % gran och 16 % löv.

Under 2015 laserscannades förvaltningens skogsinnehav. De skogliga grunddata som då inhämtades ligger till grund för den senaste avverkningsberäkningen som genomfördes 2016.

Huggningsklass: Beståndets utvecklingsgrad, anger närmast följande skogliga åtgärd.

Kalmark: Efter avverkning föryngrad eller oföryngrad skogsmark. Beståndet kan innehålla fröträd.

Plantskog: Mark som nyligen blivit planterad, frösådd eller föryngrad med hjälp av fröträd.

Ungskog: Område med träd mellan 1,3 m och 11 meters höjd.

Gallringsskog: Skog som skall glesas ur 1-3 gånger innan föryngringsavverkning. Slutavverkningsskog: Skogen som enligt SVL (skogsvårdslagen) får föryngringsavverkas.

 

Plandokumentation Skogarna finns väl dokumenterade i företagets förvaltningssystem. Nyckelbiotoper och naturvärden på Akademiförvaltningens marker finns att se i "Skogens pärlor" hos Skogsstyrelsen, se länk www.skogsstyrelsen.se

 

Projekt inom natur/kulturvård:

Uppsala Akademiförvaltning KB har med hjälp av ekonomiskt stöd från Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling) bidragit till miljövärden som natur/kulturvårdsmål. Detta genom frihuggningar av kulturmiljöer och fornlämningar som är tätortsnära och ligger i rekreationsområde samt skötsel och skapandet av både ädellövskog och ädelgranskog som har en historia från bruksepoken utanför Skultuna, Västmanland.

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktion med generell naturhänsyn
Områden där intresset för virkesproduktion är dominerande. Generell naturhänsyn tas i form av detaljhänsyn och hänsynsytor.

PF Produktion med förstärkt hänsyn
Kombinerade mål med uttalat produktionsintresse och ett naturvårdsintresse som vida överstiger generell hänsyn.

NS Naturvård skötselkrävande
Naturvård utan produktionsintresse där området gynnas av naturvårdande skötsel.

NO Naturvård orört
Naturvård utan produktionsintresse där området lämnas orört.

 

 

Distriktsområden

Distrikten är indelade i 4 områden.

Lars Andersson, se karta Distrikt öst.

Petter Nyberg, se karta Distrikt väst.

Göran Sandberg, se karta Distrikt mitt.

Anders Söderström, se karta Vitvattnet.