hero_skog_2.jpg

Om Skogsförvaltningen

Om Skogsförvaltningen

Uppsala Akademiförvaltning bedriver ett långsiktigt och miljöriktigt skogsbruk med uthållig lönsamhet. Vi arbetar kontinuerligt med att öka värdetillväxten i skogarna samt hålla en hög kostnadseffektivitet inom hela verksamheten. Vårt operativa mål är att genom aktiv skogsskötsel ge rätt förutsättningar till god direktavkastning och en långsiktig värdeökning av skogsinnehavet.

Totalt förvaltas cirka 53 980 hektar skogsmark varav 48 382 är produktiv. Av detta består ca 5 600 hektar av impediment, lågproducerande marker och skogar med höga naturvärden, vilka oftast undantas från skogsbruk.

Skogsmarken finns huvudsakligen i Uppsala - och Västmanlands län, med en tyngdpunkt till Uppsala och Heby kommuner. Uppsala Akademiförvaltning äger även skogsmark i Jämtland, Dalarna, Stockholm, Södermanland, och Västergötland. Årligen avverkas 220 000–240 000 m³sk skog. I skogsförvaltningen ingår grus- och bergtäkter och arrenden från anläggningar och jakt. Uppsala Akademiförvaltning har även avkastning från ett femtontal häradsallmänningar i vilka vi äger mantal. Akademiförvaltningens areal i dessa häradsallmänningar är ca 5 000 hektar skogsmark.

Skogsbruket på stiftelsernas marker skall ske på ett sätt att naturligt förekommande växter och djur ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser. Miljöarbetet präglas av en helhetssyn och med en strävan att ständigt uppnå ständiga förbättringar i verksamheten. Hela skogsinnehavet är miljöcertifierat enligt både FSC® (FSC-C020565) (Forest Stewardship Council) se länk https://se.fsc.org/se-se och PEFC® (Promoting Sustainable Forest Management), se länk www.pefc.se.

Det beräknade marknadsvärdet av skogsförvaltningens tillgångar 2015 var MSEK 1923.

Sammanställning skogstillstånd

Av den produktiva skogsmarksarealen om 48 382 hektar har Akademiförvaltningen avsatt 2 652 hektar till naturvårdsändamål. Dessa skogsbestånd lämnas i huvudsak orörda från skogsbruk. I vissa bestånd med naturvärden kan vissa skogliga åtgärder sättas in för att gynna skyddsvärda arter.

Medelvolymen är 176 m3 sk/hektar. Medelboniteten är 6,5 m3 sk/hektar och år och den löpande tillväxten har varit 5,1 m3 sk/hektar under den senaste 5-årsperiden. Trädslagsfördelningen består av 50 % tall, 40 % gran och 10 % löv.

Under 2015 har Akademiförvaltningens ca 11 600 skogsbestånd flyginventerats genom laserscanning. Dessa beståndsdata kommer under 2016 användas som en ny skogsbruksplan och en färsk avverkningsberäkning.

Huggningsklassfördelning

Kalmark 6%

Plantskog 7%

Ungskog 25%

Gallr.skog 33%

Slutavv. 29%

Huggningsklass: Beståndets utvecklingsgrad, anger närmast följande skogliga åtgärd. Kalmark: Efter avverkning föryngrad eller oföryngrad skogsmark. Beståndet kan innehålla fröträd. Plantskog: Mark som nyligen blivit planterad, frösådd eller föryngrad med hjälp av fröträd. Ungskog: Område med träd mellan 1,3 m och 11 meters höjd. Gallringsskog: Skog som skall glesas ur 1-3 gånger innan föryngringsavverkning. Slutavverkningsskog: Skogen som enligt SVL (skogsvårdslagen) får föryngringsavverkas.

Plandokumentation Skogarna finns väl dokumenterade i företagets förvaltningssystem. Nyckelbiotoper och naturvärden på Akademiförvaltningens marker finns att se i "Skogens pärlor" hos Skogsstyrelsen, se länk www.skogsstyrelsen.se

Distriktsområden

Distrikten är indelade i 4 områden.

Lars Andersson, se karta Distrikt öst.

Petter Nyberg, se karta Distrikt väst.

Göran Sandberg, se karta Distrikt mitt.

Anders Söderström, se karta Vitvattnet.

Relaterad information

Kontaktperson

Anders Söderström

Skogschef/Forest manager

fornamn.efternamn@uaf.uu.se

018 - 471 75 20

070 - 340 17 84