; ;

B Knigges stipendiestiftelse

Nr 91492
Ändamål För resor inom Sverige till "adjunkt, docent, magister, studerande, som lagt god grund uti den allmänna och enskilda hushållningen med de delar, som härtill höra, botanik, matematik och fysik". Kungörs vartannat år vid rikets samtliga universitet och högskolor och tillsätts av rektor.
Kategori Resestipendium
Disponibel total avkastning 26.975,00 kr
Historik Stiftelsen tillkom genom testamentariskt förordnande den 28 maj 1795 av handlanden Jacob Balthasar Knigge och hans hustru Anna Maria Thorsson, Stockholm. Ursprungligt kapital 2.000 riksdaler banco.