E Fries' stipendiestiftelse

Nr 91415
Ändamål Till svensk kvinna för vetenskaplig historisk forskning vid svenskt eller utländskt universitet, arkiv eller bibliotek. Berättigad att söka stipendium är kvinna, som antingen avlagt filosofie kandidat eller licentiatexamen, i båda fallen med överbetyg i historia, eller som genom utgivande av något historiskt arbete visat duglighet för vetenskaplig historisk forskning. Vid lika kompetens äger sökande som studerat eller studerar vid Uppsala universitet företräde. Kungörelse sker årligen på vårterminen vid rikets samtliga universitet och högskolor och utdelning sker av rektor efter förslag av professorerna i historia och ekonomisk historia. Kan tilldelas samma person flera gånger.
Kategori Forskning / forskarutbildning
Disponibel total avkastning 68.704,00 kr
Årsredovisning År:
Historik Stiftelsen tillkom genom en insamling inom Svenska Kvinnornas Nationalförbund år 1900 till en minnesfond som skulle bära fil.dr. Ellen Fries´ namn. Ursprungligt kapital som överlämnades till Uppsala universitet den 9 maj 1907 utgjorde 6.000 kronor. Stiftelsen tillfördes ytterligare medel genom överstinnan Maria Fries´ testamentariska förordnande av den 30 mars 1906. Ellen Fries (1855-1900) promoverades år 1883 i Uppsala som Sveriges första kvinnliga fil.dr. Hon verkade som historiker och lärare i Stockholm. Till hennes mest betydande verk räknas biografin över rikskansler Erik Oxenstierna.