J Bredmans stipendiestiftelse

Nr 91356
Ändamål Till skicklig, behövande studerande av Norrlands nation, som fyllt 20 år och är född inom Härnösands eller Luleå stift. Utdelas av rektor efter nationens stipendienämnds av inspektor fastställda förslag. Får uppbäras i tre år med möjlighet till prolongation i högst två år.
Kategori Grundutbildning
Disponibel total avkastning 61.968,00 kr
Årsredovisning År:
Historik Stiftelsen tillkom genom testamentariskt förordnande den 18 november 1855 av professor Johan Bredman i Uppsala. Ursprungligt kapital 10.000 riksdaler riksmynt. Johan Bredman (1770-1859) var hela sitt liv verksam vid Uppsala universitet. . Han utnämndes 1811 till professor i astronomi vid Uppsala universitet och den tjänsten innehade han fram till 1841. Under hela sin verksamma tid var Bredman aktiv i konsistoriet och han valdes så småningom också till universitetets rektor. Han var dessutom Norrlands nations förste Inspektor (1827-1841) "och finns det så är det på en annan planet vars namn ej självaste Bredman vet!" Ur "Gluntarne" av Gunnar Wennerberg.