; ;
Ungskog (1)

Skogsförvaltningen

Hållbart och ansvarsfullt skogsbruk medför stor klimatnytta

Många intressen ska samsas i skogen - skogsbruk, jakt och friluftsliv. Dessutom är skogen en livsmiljö för tusentals djur och växter. Skogen har en avgörande betydelse för vårt klimat, och växande skog motverkar klimatförändringar, eftersom unga träd tar upp mer koldioxid än gamla. Även användningen av trä, som är en förnybar råvara, motverkar klimatförändringar. Uppsala Akademiförvaltning förvaltar totalt 51 300 hektar är skogsmark.  Vi bidrar till en hållbar utveckling genom att arbeta med hållbarhetsfrågorna på ett strukturerat sätt i organisationen. Uppsala Akademiförvaltning brukar skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden bevaras och utvecklas till nytta för stiftelserna idag, i framtiden och för kommande generationer.

Av Uppsala Akademiförvaltnings 51 300 hektar skogklädda marker brukar vi cirka 88 procent för virkesproduktion. Skogsbruk bedrivs inte i skogar där träden växer väldigt långsamt på grund av brist på näring eller vatten - så kallade skogliga impediment.

Biologisk mångfald utgörs av ett komplext samspel mellan många arter i olika naturmiljöer och Uppsala Akademiförvaltning eftersträvar att alla arter som lever i skogen ska kunna leva kvar. Vi avverkar inte skogar med höga naturvärden. Dessa områden avsätts till andra ändamål än aktivt skogsbruk. Våra skogliga åtgärder planeras så att känsliga miljöer i produktionsskogen inte skall ta skada. Vi lämnar alltid ett minimum av 5% upp till 20% av ytan på en avverkning till förmån för natur- och kulturvärden. Tillsammans bildar miljöhänsynen i den brukade skogen, de avsatta områdena och impedimenten ett band av livsmiljöer för olika arter över hela skogslandskapet. Vår strävan är att alltid arbeta ansvarsfullt genom att vara resurseffektiva och affärsmässiga.

Skogen motverkar klimatförändringarna
Inbindningen av koldioxid i Uppsala Akademiförvaltnings skogar ska öka genom utvecklade skogsskötselmetoder och skogsträdsförädling. Växande skog fångar upp koldioxid ur luften och lagrar den som kol i träd och mark. Skogen kan därmed göra stor klimatnytta. Avgörande är hur mycket vi kan öka tillväxten, och därmed tillgången på vår skogsråvara. Skogsbruk bidrar på flera sätt till att motverka klimatförändringarna. Med produkter som skogsråvara som bas kommer de positiva klimateffekterna att förstärkas i framtiden. Med ökad skoglig tillväxt ökar kolbindningen och genom en ökad användning av träprodukter sker en substitutionseffekt då vi ersätter tex plast, stål och fossila bränslen med förnyelsebara trävaror och biobränslen.

Skogsprodukter kan ersätta många material som tex stål och plast. Ett träd som avverkas blir till timmer, massaved eller biobränsle. Eftersom timmer har högst ekonomiskt värde för oss som skogsägare strävar vi efter att andelen timmer blir så stor som möjligt. Timret blir efter sågningen till stor del byggnadsmaterial. En byggnad i trä lagrar in kol under hela dess livstid. Förutom massaveden så är bränsleved och GROT (Grenar och Toppar) bra ur klimatsynpunkt. Biobränslet eldas i fjärrvärmeanläggningar och blir till värme och el i lokala anläggningar och ersätter därigenom fossila bränslen.

Vi arbetar målmedvetet för att minska de negativa effekterna av vår skogliga verksamhet. Genom digitalteknik och utbildning minimerar vi skadorna på mark och vatten som kan uppstå vid en avverkning. Vi vidtar olika praktiska åtgärder för att begränsa mineraliseringen från skogsmarken till våra vattendrag. Vårt skogsbruk är fritt från bekämpningsmedel. Vi stävar efter att de skogsmaskiner som används på stiftelsernas marker drivs av förnyelsebara bränslen.

Certifierat skogsbruk sedan 2007
Sedan 2007 är Uppsala Akademiförvaltning skogsbrukscertifierade enligt både FSC och PEFC FSC® (FSCC020565) (Forest Stewardship Council) och PEFC® (Promoting Sustainable Forest Management) lär mer om vad certifieringen innebär här: https://se.fsc.org/se-se/certifiering

Genom årliga revisioner såväl intern som extern revision så säkerställs att Uppsala Akademiförvaltning följer den skogsbruksstandard som de olika certifieringssystemen medför.

Genom certifieringen medverkar vi bland annat till:

  • Ett effektivt nyttjande av skogens produkter
  • Att effektivt utnyttja den skogliga produktionspotentialen
  • Att värna skyddsvärda arter
  • Anpassa skogsbruket efter hänsynskrävande biotoper
  • Begränsa markskador i samband med skogsbruk
  • Öka andelen lövträd i skogarna