; ;
Svartbäcksgatan-7.jpg

Stadsfastigheter

Långsiktig hållbar förvaltning av både nya och kulturhistoriska fastigheter 

Uppsala Akademiförvaltnings fastighetsavdelning är en av de fyra stora kommersiella fastighetsförvaltarna i Uppsala. Våra fastigheter finns i Uppsala på centrala och attraktiva lägen och består av 70% kommersiella fastigheter och 30% av bostäder.
Vi förvaltar en stor variation av byggnadstyper, varav flera är välkända historiska byggnader i Uppsala, såsom Upplandsmuseet, Centralbadet, Kaniken, Skandalhuset och Celsiushuset.

Inom fastighetsförvaltningen har vi flera fokusområden för att minska negativ miljöpåverkan och bibehålla fastigheternas värde och avkastning. I arbetet med att minska negativ miljöpåverkan försöker vi hela tiden minska användningen av jordens ändliga resurser. Långsiktiga hållbara lösningar ska eftersträvas, både i befintliga fastigheter och vid nybyggnation. Målsättningen är att vi ska kunna möta våra hyresgästers krav under många år framåt. Störst klimatpåverkan har energianvändningen i våra fastigheter och som en stor aktör i Uppsala har vi därför ett stort ansvar att tänka långsiktigt när vi utvecklar och förvaltar våra fastigheter. 

Driftsoptimering och investeringar i energibesparande teknik
Uppsala Akademiförvaltning lägger stor vikt vid strukturerad skötsel och förebyggande underhåll av befintliga fastigheter. För att minska vår miljöpåverkan köper vi enbart fossilfri el från vindkraft, vi arbetar med driftsoptimering, för att hålla optimala temperaturer och ventilationstider i våra fastigheter, samt gör investeringar i energibesparande teknik. Några exempel på investeringar är modernisering av ventilation och kylanläggningar med miljövänligare köldmedier. En första anläggning för solenergi har installerats i ett av våra mer energikrävande hus,  nya styr- och övervakningssystem samt energisnål belysning. För att ytterligare se över våra fastigheters klimatpåverkan har vi miljöinventerat flertalet av våra kommersiella fastigheter. 

Trygghet och trivsamma miljöer
Uppsala Akademiförvaltning har som målsättning att erbjuda trygga, trivsamma och hälsosamma miljöer för människor i och kring våra fastigheter som vi förvaltar. Därför genomför vi vartannat år en nöjdkundundersökning där tex. trygghet och trivsel mäts. Vi vet exempelvis att många av våra hyresgäster är miljömedvetna och att t.ex. en bra avfallshantering och källsortering är viktigt.  I våra fastigheter arbetar vi för att ständigt kunna erbjuda så bra avfallshantering och källsortering som möjligt, och genom dialog bidra till att uppfylla våra hyresgästers miljökrav och önskemål. Under de senaste åren har denna dialog bland annat lett till att vi initierat ett antal trygghetsförbättringar, såsom utökad utomhusbelysning, områden intill gångvägar har röjts från sly och buskage och vi har säkerställt ett väl fungerande skalskydd på våra fastigheter, detta för att öka tryggheten hos våra hyresgäster.För att öka trivseln är vi mycket lyhörda för våra hyresgästers önskemål och med anledning av det har vi exempelvis ställt ut pingisbord inne och ute, iordningställt volleybollplan, placerat ut utomhusmöbler och installerat hunddusch. Vi har anlagt flera lekplatser och grillplatser och hos ett antal fastigheter finns odlingslådor utställda så att hyresgästerna kan odla blommor och grönsaker om så önskas. Under 2020 planerar vi att utöka antalet odlingslådor till fler fastigheter och just nu ser vi också över möjligheten till att ställa ut bikupor på lämpligt ställe, detta för att både bidra till att öka pollineringen samt till att bevara den hotade arten honungsbiet.