; ;
Svartbäcksgatan-7.jpg

Stadsfastigheter

Långsiktig hållbar förvaltning av både nya och kulturhistoriska fastigheter 

Uppsala Akademiförvaltnings stadsfastighetsavdelning är en av de fyra stora kommersiella fastighetsförvaltarna i Uppsala. Våra fastigheter finns i Uppsala på centrala och attraktiva lägen och den uthyrbara arean består av 70% kommersiella verksamheter och 30% av bostäder. Vi förvaltar en stor variation av byggnadstyper, varav flera är välkända historiska byggnader i Uppsala, såsom Upplandsmuseet, Centralbadet, Kaniken, Skandalhuset och Celsiushuset.

Störst klimatpåverkan har energianvändningen i våra fastigheter och som en stor aktör i Uppsala har vi ett stort ansvar att tänka långsiktigt när vi utvecklar och förvaltar våra fastigheter. I arbetet med att minska negativ miljöpåverkan försöker vi hela tiden minska användningen av jordens ändliga resurser. Långsiktiga hållbara lösningar ska eftersträvas, både i befintliga fastigheter och vid nybyggnation. Målsättningen är att vi ska kunna möta våra hyresgästers krav under många år framåt.

Driftsoptimering och investeringar i energibesparande teknik

Uppsala Akademiförvaltning lägger stor vikt vid strukturerad skötsel och förebyggande underhåll av befintliga fastigheter. För att ytterligare minska vår miljöpåverkan köper vi sedan 2015 enbart EPD-certifierad fossilfri el från vindkraft till våra fastigheter. Vi arbetar med driftsoptimering, för att hålla optimala temperaturer och ventilationstider i våra fastigheter, samt gör investeringar i energibesparande teknik. En första anläggning för solenergi har installerats i ett av våra mer energikrävande hus (Centralbadet), nya styr- och övervakningssystem har installerats och vi har bytt till energisnål belysning. 

Trygghet och trivsamma miljöer

Uppsala Akademiförvaltning har som målsättning att erbjuda trygga, trivsamma och hälsosamma miljöer för människor i och kring våra fastigheter som vi förvaltar. Vi vet exempelvis att många av våra hyresgäster är miljömedvetna och att en bra avfallshantering och källsortering är viktig.  I våra fastigheter arbetar vi för att ständigt kunna erbjuda så bra avfallshantering och källsortering som möjligt, och genom dialog bidra till att uppfylla våra hyresgästers miljökrav och önskemål. Under de senaste åren har denna dialog bland annat lett till att vi initierat ett antal trygghetsförbättringar, såsom utökad utomhusbelysning, områden intill gångvägar har röjts från sly och buskage och vi har säkerställt ett väl fungerande skalskydd på våra fastigheter, detta för att öka tryggheten hos våra hyresgäster.

För att öka trivseln är vi mycket lyhörda för våra hyresgästers önskemål och med anledning av det har vi exempelvis ställt ut pingisbord inne och ute, iordningställt volleybollplan, placerat ut utomhusmöbler och installerat hunddusch. Vi har anlagt flera lekplatser och grillplatser och hos ett antal fastigheter finns odlingslådor utställda så att hyresgästerna kan odla blommor och grönsaker om så önskas.

Som en del i vår service ges hyresgäster möjlighet att felanmäla dygnet runt, alla dagar på året, antingen via telefon eller via hemsida.