; ;
Kossa (1)

Jordbruksförvaltningen

Sveriges största förvaltare deltar i omställningen till ett fossilfritt jordbruk.

Uppsala Akademiförvaltning är den största jordbruksförvaltaren i Sverige, vilket innebär ett stort ansvar gentemot våra donatorer, arrendatorer, vår omvärld samt vår planet och kommande generationer. Vi äger cirka 0,5% av åkerarealen i Sverige. Vår målsättning är att våra gårdar ska utvecklas och vara långsiktigt bärkraftiga. Vi investerar därför kontinuerligt i byggnader och anläggningar på våra gårdar. Under de senaste 15 åren har vi investerat i genomsnitt 10 miljoner per år i byggnader och anläggningar. Vi deltar i omställningen till ett miljövänligare och mer fossilfritt jordbruk genom ett långsiktigt hållbarhetsarbete som genomsyrar alla delar i verksamheten. 

Odling innebär att utnyttja fotosyntesen för att skapa livsnödvändiga resurser för människor och djur. Fotosyntesen är den enda fungerande storskaliga process som bryter ned koldioxid till syre och kol (som binds i växter). För att utnyttja fotosyntesens förmåga att binda kol på bästa sätt så strävar Akademiförvaltningen efter en så rationell och effektiv odling som möjligt.

För att producera jordbruksprodukter behövs energi, framför allt i form av drivmedel. Genom att samla markerna kring gårdarna och skapa rationella fält minskar vi bland annat körtiderna, och därmed koldioxidutsläppen, i brukningen. Detta innebär också positiva ekonomiska effekter för jordbrukaren.

Vi gör kontinuerligt stora investeringar i byggnader och anläggningar för att utveckla våra gårdar. Vi hushåller med resurser genom att med god planering och hög kvalitet säkra en god livslängd på investeringarna. När Uppsala Akademiförvaltning uppför nya byggnader så bygger vi gärna i trä. På så sätt bidrar vi till att det kol som bundits in i träet förblir bundet under lång tid.

Uppsala Akademiförvaltning bidrar även till en bättre kvalitet på vattnet i våra vattendrag genom att medverka till att fosforfällor byggs i åar och bäckar på våra marker. Fosforfällorna är större dammar, där vattenhastigheten minskar, vilket medför att fosforförande lerpartiklar sedimenterar och läggs fast. På så sätt minskar övergödningen av vattendraget.


Evighetsprincipen medför långsiktiga samarbeten över generationer

Den allra största delen av vår jordbruksmark arrenderas ut till 39 gårdsarrendatorer. Av dessa är sex gårdar mjölkproducenter, två är grisproducenter och övriga bedriver spannmålsproduktion, ibland i kombination med nötkötts- eller fårköttsproduktion.
En förutsättning för att säkra omställningen till ett miljövänligare och ett mer fossilfritt jordbruk är att vi har ett nära och långsiktigt samarbete för att driva utvecklingen framåt. Uppsala Akademiförvaltning arbetar utifrån ett evighetsperspektiv. Vår långsiktighet innebär att arrendena ofta går vidare i generationer. På flera av våra gårdar har vi ett samarbete med samma familj som sträcker sig över flera hundra år.

Sedan ett antal år ingår det i avtalet med samtliga gårdsarrendatorer att de minst en gång under de femåriga avtalsperioderna ska genomföra LRF:s miljöhusesyn. LRF:s miljöhusesyn är en systematisk genomgång av hur gården uppfyller kraven i de lagar och regler som styr gårdarnas verksamhet när det gäller miljöpåverkan. Husesynen innebär att miljöarbetet på gårdarna kvalitetssäkras.

Dålig hushållning med näringsämnena kväve och fosfor i jordbruket leder till övergödning av vattendrag och en dålig hushållning med ekonomiska resurser för brukaren. Uppsala Akademiförvaltning subventionerar därför markkartering, vilket innebär att brukaren får information om hur mycket näring som finns i marken på de olika skiftena, och brukaren kan därmed räkna ut hur mycket näring som behöver tillföras för att det ska tillgodose grödans behov. Därigenom minskas risken för att det tillförs näring som grödan inte kan ta upp, och som i stället riskerar att lakas ut till vattendragen.

Fossilfria till år 2035
Akademiförvaltningen har under ett antal år arbetat med att fasa ut fossilt bränsle för uppvärmningen av bostäderna på våra gårdar. Oljepannorna byts löpande ut mot värmepumpar eller biobränsleeldade värmeanläggningar. Inom kort kommer alla våra bostäder att vara konverterade till klimatvänlig uppvärmning. Vi arbetar för att våra arrendatorer ges möjlighet att vara fossilfria senast 2035.

På våra gårdar finns sammantaget mycket stora takytor på ekonomibyggnader. Det bör finnas goda möjligheter att utnyttja en del av dessa tak för produktion av el från solenergi. Något som vi i dagsläget ser över.