; ;
Fastigh Q4A9653 Edit

Hållbarhet

Hållbar förvaltning under snart 400 år

För Uppsala Akademiförvaltning är långsiktighet och hållbar förvaltning grunden till hela vårt uppdrag och vår existens. Vi har ett uppdrag gentemot de donatorer som över fem sekel donerat kapital, skog, gårdar, stadsfastigheter och mark till förmån för Uppsala Universitets fortlevnad och framtid.

Vårt uppdrag handlar framförallt om att förvalta dessa donationer så att både nuvarande och kommande generationers behov tillgodoses. Genom att förvalta vår skog och mark, våra jordbruk och stadsfastigheter på ett ansvarsfullt och innovativt sätt, arbetar vi efter vad vi kallar för ”evighetsprincipen”, vilket innebär en hållbar och långsiktig förvaltning som sträcker sig över generationer.

Vi förvaltar idag 605 stiftelser och har till uppgift att säkerställa en så långsiktig och så god avkastning som möjligt med hänsyn till både sociala, etiska och miljömässiga aspekter. Vårt yttersta syfte är att generera avkastning till våra stiftelser så att de kan uppfylla sina ändamål. Samtliga stiftelsers ändamål har inriktningen att stärka forskning och utbildning vid Uppsala universitet. Uppsala Akademiförvaltning har inget privat vinstintresse utan all avkastning som genereras går till stipendier, forskningsstödjande åtgärder av olika slag samt till universitetets egen verksamhet. Ett sådant värdeskapande över tid förutsätter en långsiktigt hållbar strategi, där ansvarstagande för människor och miljö är självklara delar.

Uppsala Akademiförvaltnings arbete med hållbarhetsfrågor är en naturlig del i verksamheten och en förutsättning för att kunna uppnå företagets mål. Hållbarhetsarbetet präglar vårt sätt att arbeta strategiskt över alla våra förvaltningsavdelningar, (jordbruk, skogsbruk, fastigheter samt värdepapper), såväl som med våra samarbetspartners, arrendatorer, hyresgäster och allmänhet.

Förutom att det är vårt ansvar att värna om vår planet och framtida generationer leder arbetet till ett bättre resultat, ökad attraktion hos intressenter och god kontroll av förvaltningen. Detta skapar i sin tur nöjdare kunder, engagerade medarbetare och ökad lönsamhet.

Att medarbetarna är engagerade och vill utvecklas är en förutsättning för att lyckas inom detta område. Korta beslutsvägar med stort ansvar i verksamheten skapar en handlingskraftig organisation med lokal närvaro och stort engagemang i förvaltningens utveckling.

Vi arbetar efter FN:s Global Compact och åtar oss därmed att följa tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt bekämpning av korruption.