;

Valvgatan

Fastighetsbeteckning Fjärdingen 26:4, 22:3 Område Centrum Fastighetstyp Övrift Area totalt 689 kvm


Skytteanum
Skytteanum är definitivt en av Uppsalas allra äldsta och mest originella byggnader.  De byggnadsminnesförklarade fastigheterna Fjärdingen 26:4 och 22:3  som ägs av Skytteanska stiftelsen (förvaltas av Uppsala Akademiförvaltning) består av fyra delar:  

  1. Skytteanum – Den välkända tre våningar höga byggnaden som går i ett valv över Valvgatan och på så sätt förbinder Fyristorg med Riddartorget. Husets äldsta delar härrör från medeltiden och ingick i tegelringmuren på Domberget. Byggnaden rustades upp ordentligt under 1600-talet, men brandhärjades kraftigt år 1702 och fick mycket av dagens utseende vid 1709 års renovering. 
  2. Atterbomska huset. Skytteanums gårdshus från 1782 var ursprungligen brygg- och bagarbod, men inrymmer numera tjänsterum för lärare och forskare vid institutionen för statsvetenskap.
  3. Stallbyggnader från 1700-talets senare del. Används idag som förråd.
  4. Skytteanska trädgården. Den enda kvarvarande delen av stadens 1600-talsstadsgård och en uppskattad skyddad ”oas” i centrala Uppsala. År 2000 lades trädgården om med 1792 års trädgårdsdesign som förebild. 

Historik/kuriosa
Skytteanum har fått sitt namn genom universitetskanslern och riksrådet Johan Skytte (1577 – 1645) som köpte fastigheten 1625  och sedan lät renovera huset. Bokstavskombinationerna H J S F R och F M N T G som pryder Skytteanums fasad ska f.ö. utläsas ”Herr Johan Skytte Friherre Riksråd” och ”Fru Maria Nääf Till Grönsöö”.  Skytte gjorde en strålande karriär från det att han anställdes som lärare åt Karl IX:s son Gustav, sedermera Gustav II Adolf. Han adlades och blev med tiden en av rikets mest inflytelserika personer. Som universitetskansler inrättade Skytte år 1622 en professur i vältalighet och politik (som senare kom att kallas vältalighet och stadskunskap). Än i dag finns delar av statsvetenskapliga institutionen i huset som även inrymmer en lägenhet för professorn i statskunskap.

Skytteanum har även inhyst Uppsalas första studentnation; ett förbund av unga adelsmän som skulle bo och studera i huset under professorns uppsikt. Denna ”adelsnation”, som bildades före nationsindelningen, fanns kvar en bit in på 1800-talet.

;